Algemene voorwaarden

Art 1.  Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten waarbij Bureau Boer zich tegenover opdrachtgever (verder te noemen cliënt) verbindt tot het uitvoeren van een opdracht.
1.2 Indien van onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen deze afwijkingen schriftelijk, uitdrukkelijk en controleerbaar tussen Bureau Boer en de cliënt te zijn overeengekomen en zijn aanvaard.

Art. 2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Elke overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat Bureau Boer deze heeft aanvaard van de cliënt. Deze aanvaarding kan blijken uit een schriftelijke bevestiging dan wel uit het feit dat Bureau Boer uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.2 Offertes van Bureau Boer verbinden haar slechts nadat deze schriftelijk zijn gedaan. Offertes zijn 30 dagen geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Alle in de offertes vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere door of namens de overheid opgelegde heffingen.

Art. 3 Rechten en verplichtingen Bureau Boer
3.1 Bureau Boer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en verplicht zich daartoe. Dit met inachtneming van de daaraan door overheidswege gestelde eisen.
3.2 Bureau Boer heeft de vrijheid, indien dat noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, om diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren of te laten bijstaan door deskundig geachte personen of instanties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten voor deze deskundigen zijn voor rekening van de cliënt. Bureau Boer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door derden verrichte werkzaamheden en diensten. Voorwaarden van de betreffende derden kunnen afwijken van deze voorwaarden.
3.3 Bureau Boer zal van de door haar verrichte werkzaamheden en bevindingen bij afsluiting daarvan schriftelijk rapport uitbrengen aan de cliënt. Wanneer dit met de cliënt is overeengekomen dan wel wanneer Bureau Boer dit wenselijk of noodzakelijk acht zal ook tussentijds een rapportage aan cliënt worden uitgebracht. De rapportage kan indien overeengekomen of gewenst worden uitgebreid met een conclusie en/of een advies. De rapportage, bijlagen en de onderzoeksresultaten zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor cliënt. Uitsluitend het schriftelijk gerapporteerde zal gelden als van Bureau Boer afkomstig.
3.4 De werkzaamheden van Bureau Boer eindigen (met uitzondering van de in artikel 7 omschreven tussentijdse beëindiging) met de indiening van de eindrapportage met betrekking tot de door cliënt verstrekte en door Bureau Boer aanvaarde opdracht.
3.5 Bureau Boer zal alle informatie welke zij van cliënt in verband met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht vertrouwelijk behandelen. Het is Bureau Boer niet toegestaan deze informatie, de ontvangen bescheiden alsmede de inhoud van de door haar opgemaakte rapportage en bijlagen aan deren ter verstrekken dan wel ter kennis te brengen, tenzij cliënt daartoe aan Bureau Boer toestemming heeft verstrekt.
3.6 Bureau Boer is niet verplicht informatiebronnen,  die anoniem wensen te blijven, bekend te maken. Cliënt ziet af van elke poging tot het bekend worden met de identiteit van een dergelijke informatiebron.

Art. 4 Rechten en verplichtingen van de cliënt
4.1 De cliënt dient zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden het doel en het oogmerk waarmee deze contracteert, bekend te maken. Naar oordeel van Bureau Boer dient de opdrachtgever een gerechtvaardigd belang bij de opdracht te hebben.
4.2 Bij of zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van een overeenkomst is de cliënt gehouden om aan Bureau Boer alle informatie en bescheiden te verstrekken die voor de uitvoering van de verstrekte opdracht van belang en noodzakelijk zijn.
4.3 Uitsluitend cliënt is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verstrekking van de informatie en bescheiden aan Bureau Boer. Mocht aan Bureau Boer door cliënt onjuiste, onvolledige of incomplete informatie en/of bescheiden zijn verstrekt en Bureau Boer zal daardoor schade lijden, dan is cliënt gehouden deze schade geheel aan Bureau Boer te vergoeden.
4.4 Het is cliënt niet toegestaan de inhoud van de door Bureau Boer ontvangen rapportage en bijlagen aan derden ter verstrekken dan wel de inhoud daarvan een derden kenbaar te maken tenzij Bureau Boer daartoe toestemming heeft verstrekt.
4.5 Als bij de uitvoering van haar werkzaamheden door Bureau Boer een daaraan gerelateerd strafbaar feit wordt ontdekt, dient dit aan cliënt te worden gerapporteerd. Cliënt dient daarna te beslissen of van dat strafbare feit aangifte bij politie en justitie wordt gedaan. Bureau Boer wordt door cliënt gevrijwaard voor alle aanspraken wegens een dergelijke aangifte. Indien door Bureau Boer in opdracht van cliënt aangifte van het strafbare feit wordt gedaan, doet Bureau Boer dat uitsluitend namens en onder de verantwoordelijkheid van cliënt.

Art. 5. Zorgvuldigheid, geheimhouding en bewaarplicht
5.1 Bureau Boer en cliënt zijn bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken gehouden de onderzoeksgegevens met een zodanig zorgvuldigheid te omgeven/behandelen als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Dit houdt in dat de onderzoeksgegevens op een zodanig wijze worden opgeslagen en bewaard dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijze geen kennis kunnen nemen.
5.2 In de wettelijke gedragscode is vastgelegd dat Bureau Boer verplicht is tot de geheimhouding van al hetgeen bij aanvaarding en uitvoering van de opdracht bekend is geworden, tenzij die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en aan de politie bekend gemaakt dient te worden of als een wettelijke getuigplicht bestaat. De geheimhoudplicht sterkt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.
5.3 Bureau Boer legt deze geheimhoudplicht op aan haar eigen personeel en de ingehuurde krachten (derden).
5.4 Na de uitvoering, beëindiging of opschorting van de overeenkomst blijft de geheimhoudplicht van kracht. 
5.5 Alle gegevens, documenten, correspondentie, foto’s en dergelijke stukken, betrekking hebbende op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, zullen door Bureau voor een periode van maximaal 5 jaar, na de indiening van het rapport, worden bewaard. Andere materiële zaken betrekking hebbende op (het onderwerp van) de opdracht zullen voor een periode van maximaal 12 maanden worden bewaard. Indien tussen cliënt en Bureau Boer een verwerkersovereenkomst is overeengekomen zijn de bepalingen in die verwerkersovereenkomst leidend voor wat betreft de bewaartermijnen.

Art. 6. Betaling
6.1 De factuur van of de facturen die door Bureau Boer in verband met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht aan cliënt zijn gezonden, dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Een dergelijke termijn is niet van kracht wanneer tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
6.2 Indien cliënt niet binnen de genoemde of schriftelijk overeengekomen termijn betaalt, is cliënt jegens Bureau Boer in verzuim. Vanaf dat moment is cliënt de wettelijke rente aan Bureau Boer verschuldigd. Tevens is Bureau Boer op dat moment gerechtigd de overeenkomst op te schorten of deze buitengerechtelijk te ontbinden. Daarbij blijft onverminderd van kracht dat Bureau Boer een aanvullende of vervangende schadevergoeding op cliënt kan verhalen, waaronder in ieder geval het volledig factuurbedrag begrepen is.
6.3 Alle, in en buiten gerechte gemaakte kosten, die Bureau Boer moet maken ten gevolge van het niet nakomen door cliënt van zijn betalingsverplichting, komen ten laste van cliënt.
6.4 Indien zich tussen het tijdstip van het uitbrengen van de offerte c.q. overeenkomst en het nakomen van de prestatie/daadwerkelijk uitvoering van de werkzaamheden,  prijsverhogingen voordoen met betrekking tot accijnzen, fiscale lasten, grondstoffen, vervoerskosten, loon- en andere kosten, behoudt Bureau Boer zich het recht voor om deze kosten vooralsnog in rekening te brengen aan cliënt.
6.5 Indien medewerkers van Bureau Boer over de uitgevoerde werkzaamheden en verrichten diensten als getuige worden opgeroepen en gehoord in een gerechtelijke procedure, is cliënt gehouden de aan die getuigenis bestede tijd en verbonden kosten te vergoeden.

Art. 7. Einde en duur van de overeenkomst

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de duur van de overeenkomst gelijk zijn aan de tijd die Bureau Boer redelijkerwijze nodig heeft voor de uitvoering van de met de cliënt overeengekomen opdracht.
7.2 Indien Bureau Boer verhinderd is tot de nakoming van een overeenkomst als gevolg van overmacht, is Bureau Boer gerechtigd terstond de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten hetzij te ontbinden, een en ander zonder dat Bureau Boer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Overmacht betreft elke van de wil van Bureau Boer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, niet zijnde oorlog(sgevaar) oproer, opstand, oproer brand, werkstaking, epidemie, verkeersstoringen en mechanische- en overige ernstige storingen binnen het bedrijf van Bureau Boer.
7.3 Beide partijen zijn, onverminderd de wettelijk gronden voor ontbinding, bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang in de volgende gevallen:

  •  indien surseance van betaling door de andere partij is aangevraagd of indien aan haar door de rechtbank (voorlopige) surseance van betaling is verleend
  •  indien de andere partij is staat van faillissement is verklaard
  •  indien er sprake is van stillegging of gedeeltelijk overdracht van het bedrijf van cliënt.

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst door ontbinding of anderszins, door één van de partijen op grond van een aan cliënt toe te reken omstandigheid, is cliënt verplicht alle reeds door Bureau Boer gemaakte kosten en werkzaamheden te voldoen en alsmede de eventuele schade te vergoeden die Bureau Boer mocht lijden als gevolg van deze beëindiging.
7.5 Als blijkt dat Bureau Boer tijdens de uitvoering van de overeenkomst moet handelen in strijd met de wet, de wettelijke gedragscode, zedelijkheid en/of fatsoen, is Bureau Boer gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
7.6 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst cliënt zijn betalingsverplichtingen tegenover Bureau Boer niet of niet naar behoren nakomt, is Bureau Boer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

Art. 8. Aansprakelijkheid
8.1 Bureau Boer is tegenover cliënt niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in het geval van grove schuld en/of opzet.
8.2 Bureau Boer is in geen geval aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is of mocht worden door het handelen en/of nalaten van door haar ingeschakelde deskundig geachte personen of instanties.
8.3 In alle gevallen waarin Bureau Boer wel aansprakelijk mocht zijn tegenover cliënt, blijft die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar besluit geen uitkering te doen, zal de hoogte voor de vergoeding van de schade in alle gevallen maximaal 250 euro bedragen.
8.4 Cliënt vrijwaart Bureau Boer tegen (mogelijke) aanspraken van derden ter zake de door Bureau Boer in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden en de door haar uitgebrachte rapporten.

Art. 9. Rechtskeuze
Op de overeenkomsten tussen cliënt en Bureau Boer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.