Privacy is belangrijk

Bureau Boer, een schade- en onderzoeksbureau met een POB-vergunning, gevestigd op het adres Poolster 35 te 3371 TS Hardinxveld-Giessendam, neemt haar verplichtingen rondom uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom troffen wij passende maatregelen om de verwerking van die gegevens veilig te laten verlopen.

Persoonsgegevens worden
uitsluitend verwerkt als dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de AVG). Dit houdt in dat
de verwerking van die gegevens noodzakelijk is of dat wij uw expliciete
toestemming daarvoor hebben.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt in onze rapportages naar die opdrachtgevers.

 • Uw persoonsgegevens worden bij ons bekend tijdens onze werkzaamheden. Deze verwerken wij pas nadat wij van u daarvoor toestemming
  hebben gekregen.

Welke gegevens worden verwerkt?
Bureau Boer verwerkt en verzameltslechts de persoonsgegevens die haar rechtmatig ter beschikking zijn gesteld, zoals:

 • voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode en
  woonplaats
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • gegevens met betrekking op uw persoon, die u zelf aan
  ons bekend heeft gemaakt

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?
Primair worden de persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werden verstrekt. De gegevens worden gebruikt voor:

 • De juiste uitvoering van toedrachtsonderzoeken en/of schadevaststellingen
 • Het verstrekken van adviezen op het gebied van fraude, fraudepreventie en (persoonlijke) veiligheid
 • Het verstrekken van de juiste persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers/andere belanghebbenden

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?
De gegevens worden gebruikt in de rapportages naar onze opdrachtgevers. Alleen als er een wettelijke verplichting is, worden uw gegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden bewaard voor de eerder in dit statement omschreven doeleinden. Verwijdering van de gegevens vindt plaats op het moment dat het verwerken van die gegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verkregen.

Alleen als het nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, worden de gegevens langer bewaard.

Uw rechten
U heeft bepaalde rechten als uw gegevens door Bureau Boer zijn verwerkt. U heeft het recht om Bureau Boer te verzoeken:

 • u inzage te verschaffen in de persoonsgegevens die Bureau Boer van u heeft verwerkt;
 • eventuele onjuiste en/of verouderde gegevens aan te passen
 • onvolledige gegevens aan te vullen
 • uw persoonsgegevens te verwijderen
 • minder van uw persoonsgegevens te verwerken
 • uw gegevens over te dragen aan een derde
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Als de gegevens met uw toestemming zijn verkregen, heeft u het recht op intrekking van die toestemming. Bureau Boer zal alle verzoeken in behandeling nemen en binnen een redelijke termijn beantwoorden. Bij een dergelijk verzoek kan Bureau Boer meer informatie van u vragen, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen/controleren.

Veilig bewaren
Bureau Boer treft passende maatregelen om misbruik en/of toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Wij zijn ons bewust van de risico’s van het (digitaal) verwerken en bewaren van deze gegevens. Uitsluitend diegene voor wie het noodzakelijk is inzicht in de gegevens te hebben, heeft daartoe toegang.

 • Met de persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
 • Onze digitale administratie is beveiligd met een toegangscode, beschermd tegen hackers en voorzien van virusdetectie.
 • De fysieke administratie wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en bevindt zich in een afgesloten ruimte.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop Bureau Boer met uw persoonsgegevens omgaat, wordt u verzocht met ons contact op te nemen. Uw vraag en/of klacht zal met zorg worden behandeld.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor het verwerken van persoonsgegevens.

Contactpersoon:
Naam onderneming    : Bureau Boer
Contactpersoon          : J.P. Boer, eigenaar van Bureau Boer
E-mailadres                : onderzoek@bureauboer.nl

Nadere informatie:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl